Algemene voorwaarden


  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten geboekt bij Moonlighting Tours – Luc Houman (hierna “MT”), behoudens andere schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

  2. Activiteiten worden georganiseerd voor groepen van minimum 6 tot maximum 15 volwassenen. Afwijkingen hieraan zijn onderling tussen partijen overeen te komen.

  3. MT moet de aanvraag voor een activiteit ten laatste 14 kalenderdagen voor het bezoek ontvangen. Een reservering voor activiteiten wordt definitief 5 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging door MT. Deze bevestiging zal per e-mail verstuurd worden.

  4. MT maakt voor elke activiteit de nodige reserveringen, wijzigingen en annuleringen bij partners. Betalingen gebeuren altijd via MT, contacten met partners verlopen steeds via MT en niet rechtstreeks door de klant.

  5. Elke aanvraag voor een activiteit wordt door MT getoetst aan de beschikbaarheid en indien van toepassing aan de beschikbaarheid bij de partners.

  6. Elke activiteit start op de plaats en het aanvangsuur vermeld in de bevestiging van de reservering. Er geldt een maximale wachttijd van 15 minuten in geval van vertragingen, daarna beschouwt MT de activiteit als zijnde geannuleerd zonder voorafgaandelijke verwittiging (cf. Punt 11).

  7. De duur van de activiteit is standaard bepaald op 2 uur. Een kortere duurtijd kan overeengekomen worden aan hetzelfde tarief. Voor activiteiten met een langere duurtijd wordt 20 EURO per extra uur aangerekend.

  8. Wijzigingen in de activiteiten of het aantal deelnemers kunnen enkel per e-mail doorgegeven worden aan MT. Wijzigingen zijn mogelijk tot en met 5 dagen voor de dag van de activiteit en afhankelijk van eventuele aanvaarding door partners. Indien een wijziging van de activiteit de prijs van deze activiteit wijzigt, zal MT een bevestiging per e-mail hiervan sturen.

  9. De tarieven vermeld op de website www.moonlightingtours.be zijn geldig. Voor activiteiten met tussenkomst van partners gelden tarieven die zullen bevestigd worden in de bevestiging van de reservering. Een administratiekost van 5 EURO per reservering zal worden aangerekend voor activiteiten met tussenkomst van partners.

  10. De betaling van gereserveerde activiteiten moet, behoudens andere schriftelijke overeenkomst, uiterlijk 5 dagen voor de dag van de activiteit toekomen op rekeningnummer van MT vermeld op de factuur of bestelformulier. Indien MT de betaling niet tijdig ontvangt, heeft MT het recht de reservering te annuleren.

  11. Annuleringen van reserveringen moeten schriftelijk per e-mail aan MT gemeld worden, de annulering zal door MT bevestigd worden. Er zullen geen kosten aangerekend worden indien de annulering 5 dagen voor de dag van de activiteit wordt gemeld. Voor annuleringen op 5 tot 3 dagen voor de dag van de activiteit zal een som van 20% van het totaalbedrag in rekening gebracht worden. Voor annuleringen op 2 dagen voor de dag van de activiteit of bij verzaken zonder verwittiging, zal het totaalbedrag worden aangerekend. Deze bedragen worden verhoogd met eventuele kosten en vergoedingen die partners aan MT voor annuleringen zouden aanrekenen.

  12. Onverminderd de wettelijke bepalingen inzake het afleveren van facturen, zal de klant in zijn reservering bevestigen of een factuur moet afgeleverd worden, om de administratieve afwikkeling te bespoedigen.

  13. MT kan niet verantwoordelijk gesteld worden en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor tekortkomingen vanwege een partner of voor gebeurlijke ongevallen.

  14. MT respecteert de bepalingen inzake persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegeven. Voor de details hiervan klik hier.

  15. Door een reservering verklaart de klant kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden.

  16. Klachten moeten schriftelijk (brief of e-mail) overgemaakt worden aan MT, p.a. Wilgenstraat 103, 2800 Mechelen-België, binnen een periode van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van de activiteit.

  17. Details van de contactgegevens: telefoon - contactformulier

  18. Tenzij anders door een wet bepaald is MT gemachtigd elk geschil, ongeacht zij eiseres of verweerster is, voor de rechtbanken van Mechelen te brengen.