Privacy

Verwerking van persoonsgegevens

Moonlighting Tours, (hierna “MT”) informeert hieronder over hoe het de persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot dienstverlening in het kader van de activiteiten van MT verwerkt.

MT verstrekt de volgende diensten (hierna “dienstverlening”): rondleidingen met gids, museumbezoeken, lezingen en aanverwante activiteiten (tezamen hierna “activiteiten”). Dienstverlening omvat tevens de administratieve verwerking ervan (reservering, contacten, facturatie, boekhouding).

1. Verwerking van persoonsgegevens

MT verwerkt de persoonsgegevens en de gegevens van de rechtspersonen die een aanvraag tot dienstverlening tot MT richten (hierna de “aanvrager”).

MT verzamelt persoonsgegevens van de aanvrager op basis van zijn expliciete toestemming of op basis van een overeenkomst tussen aanvrager en MT m.b.t. het gebruik van de dienstverlening.

1.1 Methode voor de verzameling van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de aanvrager worden in het kader van de dienstverlening verzameld en verwerkt op basis van (al dan niet elektronische) invulformulieren.

De gegevens die MT verzamelt, worden door de aanvrager op vrijwillige basis meegedeeld. De aanvrager wordt op geen enkele wijze verplicht om gegevens te verstrekken.

Het meedelen van bepaalde persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om van de dienstverlening gebruik te kunnen maken. Dit wordt op de invulformulieren duidelijk aangegeven met een asterisk (*). Het meedelen van andere persoonsgegevens (op de invulformulieren aangeduid zonder asterisk) is optioneel.

1.2 Natuurlijke personen

Bij een aanvraag door een natuurlijk persoon tot het verstrekken van een dienstverlening worden de volgende gegevens verwerkt:

1. Voornaam en naam;

2. Adres, postcode, woonplaats; en

3. E-mailadres en telefoon- en /of gsm nummer.

1.3 Rechtspersonen

Bij een aanvraag door een rechtspersoon tot het verstrekken van een dienstverlening worden de volgende gegevens verwerkt:

1. Naam, rechtsvorm, en het ondernemingsnummer;

2. Adres, postcode, woonplaats; en

3. Gegevens van de contactpersoon: voornaam en naam, e-mailadres, functie, adres en telefoon- en /of gsm nummer.

1.4 Doeleinden van de verwerking

De gegevens worden verwerkt om

  • Het nakomen van de wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan de dienstverlening (gerechtvaardigd belang);
  • Het plannen van activiteiten en het contacteren van en communiceren met aanvragers en contactpersonen in dat kader (gerechtvaardigd belang);
  • Het deelnemen aan de activiteiten (uitvoering overeenkomst);
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Dit vindt enkel plaats mits uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager); en
  • Statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang) – hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel anoniem verwerkt.

2. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

MT bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld (zie punt 1.4 van deze privacyverklaring). Bovendien verwijdert MT de gegevens zonder onnodige vertraging wanneer men dit verzoekt (zie punt 4 van deze privacyverklaring).

3. Met wie deelt MT de persoonsgegevens?

Zonder toestemming van de aanvrager worden persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden.

Zo nodig deelt MT de persoonsgegevens met de partners (Musea, toeristische dienst, leveranciers van diensten die specifiek in opdracht van de aanvragers worden overeengekomen). De gegevens die worden gedeeld, worden beperkt tot de gegevens van de contactpersoon van de aanvrager: voornaam en naam, telefoon- en /of gsm nummer. Het delen van gegevens vindt enkel plaats indien de aanvrager zich hiermee uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard bij de aanvraag tot dienstverlening.

Om de dienstverlening te onderhouden en te verbeteren doet MT soms beroep op derde partijen, zoals boekhouders, ontwikkelaars en IT- dienstverleners (webhosting, cloudsysteem). De persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt.

Met deze derde partijen sluit MT een overeenkomst af om te zorgen dat zij de persoonsgegevens enkel conform de instructies van MT verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als MT.

Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten. Bijvoorbeeld in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen.

4. Rechten

De aanvragers hebben verschillende rechten met betrekking tot de opgegeven persoonsgegevens. MT is zich hiervan bewust en wil de aanvragers graag bijstaan wanneer die deze rechten wensen uit te oefenen. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden.

Men kan inzage of/en correctie van de persoonsgegevens vragen die MT verwerkt. Men kan zich verzetten tegen deze verwerking, of waar de wet dit toestaat, een beperking van of zelfs algehele verwijdering van persoonsgegevens vragen. Verder kan men vragen dat de persoonsgegevens die MT verwerkt, aan de aanvrager overgedragen worden of aan een andere organisatie waar de wet dit als dusdanig voorschrijft. Deze rechten kan men uitoefenen door contact op te nemen via het contactformulier

Als men niet akkoord gaat met de wijze waarop MT de persoonsgegevens verwerkt, kan men steeds contact nemen met de Gegevens Bescherming Autoriteit, Drukpersstraat 35 | B-1000 Brussel | T+32 (0)2 274 48 00.

mailto:contact@apd-gba.be

Website:. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

5. Beveiliging van persoonsgegevens

MT doet er alles aan binnen haar mogelijkheden om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan en verzekeren op zo’n manier de bescherming van de rechten van de aanvragers.